SOPIMUSEHDOT

Kohdeilmoittajan sopimusehdot 1.1.2016 alkaen

MÄÄRITELMÄT

Vapaat Toimitilat -verkkopalvelu (jatkossa ”Palvelu”) on Talso Oy:n (jatkossa ”Palveluntarjoaja”) tuottama ja osoitteessa www.toimitilat.fi julkaisema palvelu. Palvelu on toimitilojen myynti- ja vuokrailmoituksia julkaiseva sivusto. Toimitilan etsijälle Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi rekisteröitymistä.

Yritys tai täysi-ikäinen yksityinen henkilö (jatkossa "Asiakas") voi halutessaan ostaa ilmoitustilaa (jatkossa "Kohdeilmoitus") täyttämällä kohdeilmoituslomakkeen Palvelun Jätä Ilmoitus-sivulla (jatkossa ”Kohdeilmoituslomake”). Kohdeilmoitus on maksullinen palvelu.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan (jatkossa "Sopijapuolet") välisessä sopimussuhteessa sovelletaan näitä sopimusehtoja (jatkossa "Sopimusehdot").

SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan Palvelun Sopimusehtoja ja Käyttöehtoja, on täyttänyt Kohdeilmoituslomakkeen ja tallentanut sen Palveluntarjoajan tietokantaan Tallenna-painiketta painamalla. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan kun Asiakkaan Kohdeilmoitus julkaistaan Palvelussa. Asiakkaan ilmoitus julkaistaan Palvelussa mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen.

ASIAKAS- JA TUNNISTETIEDOT

Asiakkaan on Kohdeilmoitusta jättäessään annettava Palveluntarjoajalle asiakastiedot laskutusta varten. Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava asiakastietojen muuttumisesta Palveluntarjoajalle. Jättäessään Kohdeilmoituksen Asiakkaan tiedot rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakas- ja markkinointirekisteriin (tietosuojaseloste).

HINNAT JA LASKUTUS

Kohdeilmoitusten voimassa olevat hinnat on kuvattu kohdetietolomakkeessa, jonka Asiakas täyttää ostaakseen Kohdeilmoituksen. Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, joka lisätään hintoihin kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat hintojen muutokset korottavat hintoja kuitenkin vastaavasti niiden voimaantulosta lukien, eivätkä oikeuta sopimuksen irtisanomiseen. Mahdolliset hinnankorotukset tulevat voimaan seuraavan laskutuskauden alkaessa.

Laskutuskausi on kuukausi. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei toisin sovita. Viivästyskorko on 9 %. Maksuhuomautuksesta Palveluntarjoaja perii 5 €. Huomautukset on esitettävä ennen eräpäivää. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ennen seuraavan laskutuskauden alkamista. Kesken laskutuskauden irtisanottu sopimus on voimassa laskutuskauden loppuun asti.

OIKEUDET JA VASTUUT

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää Palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä tai keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa.

Palveluntarjoaja ei anna mitään välittömiä tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia. Palveluntarjoaja pyrkii silloin kun se on kohtuullisesti mahdollista tiedottamaan Palveluun tehtävistä, Asiakkaan kannalta olennaisista muutoksista tai Palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen lopettamisesta sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset tulevat voimaan heti kun ne on toteutettu. Asiakkaalla on, saatuaan tiedon Palvelun tai sen ominaisuuden lopettamisesta tai olennaisesta muutoksesta Palveluun, oikeus irtisanoa sopimus tältä osin muutoksen voimaantulohetkeen. Palveluntarjoajan tekemät vähäiset muutokset Palvelussa, Palvelun käytössä tai tekniikassa eivät oikeuta Asiakasta irtisanomaan sopimusta, jos muutokset eivät olennaisesti heikennä Asiakkaan käyttöoikeutta Kohdeilmoitukseen.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että sillä on Palveluun sisältyvien ohjelmistojen ja Palvelussa käytettävien, Palveluntarjoajan tuottamien aineistojen osalta tarvittavat immateriaali- ja muut oikeudet. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoajalla on Asiakasta kuulematta ja ilman korvausvelvollisuutta oikeus olla julkaisematta, muokata, varastoida tai poistaa sopimuksen ehtojen vastainen aineisto.

Asiakas saa tällä sopimuksella käyttöoikeuden Kohdeilmoitukseen. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas käyttää Palvelua vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas vastaa sellaisten palveluiden ja laitteiden hankinnasta, ylläpidosta ja kustannuksista, jotka ovat tarpeen Palvelun käyttämiseksi, mutta jotka eivät sisälly Palveluun. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Kohdeilmoitusta eikä luovuttaa käyttöoikeuksia edelleen. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijan suostumukset Palvelussa julkaisemaansa aineistoon sekä muuhun aineistoon, jota hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun. Asiakas vastaa siitä, ettei sen lähettämä tai välittämä aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa tai lain tai viranomaisen määräyksiä ja ettei aineisto ole loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä tai Palveluntarjoajalle, Palvelun muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai sellaista, joka voi aiheuttaa häiriöitä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Asiakas vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.

KOHDEILMOITUS

Asiakas sitoutuu noudattamaan Kohdeilmoituslomakkeella olevia ohjeita lisätessään Kohdeilmoituksen Palveluun. Asiakkaan tulee erityisesti huomioida, että Kohdeilmoituksen tulee olla todellinen toimitilakohde ja yrityksen logon käyttäminen kuvana sekä www-osoitteen tai muun ylimääräisen tekstin liittäminen kuvaan mainosmielessä on kielletty.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Asiakkaan Kohdeilmoitus, mikäli:

  • Asiakas ei ole maksukehotuksesta huolimatta suorittanut erääntynyttä laskua kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä
  • Asiakas on haettu selvitystilaan tai konkurssiin
  • Asiakkaan antamat asiakastiedot ovat väärät
  • Asiakas on aiheuttanut häiriöitä Palveluun tai muille käyttäjille
  • Asiakas ei muistutuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan, tai
  • Asiakasta ei tavoiteta tähän sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi

Palveluntarjoaja ilmoittaa Kohdeilmoituksen poistamisesta Asiakkaalle mahdollisimman pian havaittuaan poistamiseen oikeuttavan perusteen. Kohdeilmoituksen poistaminen ei vapauta Asiakasta sopimuksen mukaisesta maksuvelvollisuudestaan.

VAHINGONKORVAUSVASTUU

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama vaikeuttaa oleellisesti Palvelun käyttöä. Asiakkaan tulee ilmoittaa havaitsemastaan virheestä välittömästi Palveluntarjoajalle, joka huolehtii selvityksen käynnistämisestä. Virheen selvitys- ja korjaustyö tehdään Palveluntarjoajan toimesta. Palveluntarjoajan vastuu Palvelussa olevasta virheestä rajoittuu Palveluntarjoajan vastuulla olevan virheen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun Palvelun uudelleen suorittamiseen. Palveluntarjoaja ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Palveluntarjoajasta riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä.

Tähän sopimukseen perustuva Palveluntarjoajan vastuu Asiakkaalle sopimusrikkomuksella aiheutetuista välittömistä vahingoista rajoittuu Asiakkaan Kohdeilmoituksesta edellisen laskutuskauden aikana Palveluntarjoajalle maksamaan määrään. Sopijapuolet eivät vastaa mistään toiselle Sopijapuolelle mahdollisesti aiheutuvasta välillistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Vahingonkorvausvaatimus on esitettävä Palveluntarjoajalle kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä kun vahingonkorvauksen perusteena oleva seikka havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

YLIVOIMAINEN ESTE

Mikäli sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttyminen estyy epätavallisesta, sopijapuolen vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure) johtuen eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia, Sopijapuolilla on oikeus pidättäytyä tässä sopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa suorittamisesta siltä osin ja sen ajan, kuin ylivoimainen este estää velvoitteiden sopimuksen mukaisen täyttämisen. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työnselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen Sopijapuolista riippumaton syy. Ylivoimaisesta esteestä johtuvista velvoitteiden täyttämättä jäämisistä tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle Sopijapuolelle. Mikäli ylivoimainen este jatkuu keskeytyksettä yli neljä (4) kuukautta, on molemmilla Sopijapuolilla oikeus purkaa tämä sopimus välittömin vaikutuksin ilman, että toisella Sopijapuolella on oikeus vaatia vahingonkorvausta.

SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä Sopimusehtoja. Uudet ehdot tulevat voimaan niiden julkaisuajankohtana. Muutokset koskevat vain niiden voimaantulon jälkeen solmittuja sopimuksia. Voimassaolevat Sopimusehdot ja niiden julkaisuajankohta ovat nähtävillä Palvelussa.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida sopijapuolten välisin neuvotteluin sopia, ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-Asiakkaalla on myös oikeus nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.